اگه Mass Effect 3 هم تا قبل از نظرسنجی میومد حتما جز این لیست می شد

درضمن در این نظزسنجی 13,519 نفر شرکت کرده بودند که متاسفانه من جزئشان نبودم و فکر نکنم شما هم بوده باشید !