قطعا دارندگان تلفن های همراه و تبلت ها به خصوص اگر گران قیمت باشند بیشتر نگران ابزارهای الکترونیکی خود هستند و یکی از خطر ها,آسیب رسیدن به ابزار الکترونیکی خود از طریق مایعات است , شاید شما راهکارهای...