اول از همه خواستم بگم که می بخشی من نتونستم کمکت کنم
گفتم اگه بگم نمیدونم بهتره تا اینکه شما رو اشتباه راهنمایی کنم بعد بری لعنتمون کنی
می بخشی
دیگه ما همه چیزو نمیدونیم دیگه
علم ما قدش کوتاس...