فکر میکنم انویدیا تصمیم گرفته که قضیه این رقابت رو بکشه ببنده و همه چیرو تموم کنه !! وای چه شود