H77 مادربرد بسيار قوي تري نسبت به قبلي است و براي ارتقا هم مشكلي پيدا نخواهيد كرد. اون برد را بيشتر براي كاربراني پيشنهاد مي كنيم كه قصد سوار كردن سي پي يو پنتيوم داشته باشند! سيستم آرمين جان از هر...