یه مثل داریم که میگه مشت نمونه خرواره !

ما داریم از یه جامعه آماری خوب و با تعداد بالا حرف میزنیم که قطعا ضریب خطای کمتری داره