دوست عزیز مارک و مدل دقیق و کامل ماردبردت رو ذکر کن تا ببینم چیکار میتونم برات بکنم