خوب بدترين كسى كه ميتونه اين مقوله رو توضيح بده منم. آخرين بارى كه رياضى خوندم در دوره ى پيش دانشگاهى بوده،‌ اونم قبول نشدم و با 7، تك ماده كردم.

Floating Point زبون كامپيوتره، به اعدادى گفته ميشه...