مشکل از نظر من نه کارت گرافیکه نه مادره ونه.... بلکه احتمال زیاد مشکل کرک بازی ها باشه که ممکنه خراب باشن و و باعث گیر کردن بشن
سرچ کن و کرک تازه این دو بازی رو پیدا کن ترجیحا مال اسکیدرو یا ریزور...