علیرضا جان ! با توجه به سخنان دوستمان ، به احتمال قوی ، یکی از قطعات دچار مشکل می باشد . آیا با این تست هایی که گفتید انجام دهند ، فکر نمی کنید که آن قطعه آسیب دیده ، بیشتر آسیب ببیند ؟ گاهی اوقات...