هلند امسال حقش نیست فینال بیاد. همه بازیاشو با زور پنالتی و سلام و صلوات برده اومده بالا .
ولی اگه آرژانتین بیاد بالا خیلی فینال قشنگی می شه یک تیم اروپایی در مقابل یه تیم آمریکای جنوبی .
واقعا این...