100% برد حق ایران بود
اعصاب یک ملتو این داور خورد کرد
پنالتی نگرفت و هی تو لنگای بازیکنای ایران بود
نوک انگشتای دروازه بان آرژانتین و پای چپ مرد اول جهان آه یک ملتو درآوردن
بازم جای شکرش باقیه...