همینطور که آقا رضا فرمودن امکان پذیر نیست.
در مورد سوال آخر هم خیر امکانش نیست. ویندوز و ویندوزفون نرم افزار های متفاوتی دارن.