جالبه خیلی
میلاد جان نرم افزار اندروییدی نمیشناسی بتونه همچین کاری بکنه؟