دوست من به روز باش بازیهای جدید که خیلی با حال ترند توصیه میکنم احیانا این نسخه رو گیر نیاوردی نسخه های جدیدترش رو بازی کنی که خیلی سرترند با تشکر موفق باشید