صرفاً برای رقابت و برگشتن به گود . دلیل این کار مستقل از موضوع ترافیک بوده به نظر من . چون مشتریان پارس آنلاین در حال کاهش شدید بودن طی یکی دو سال اخیر .