قطعا باری کارمهندسی اینتل بهتره .a10که باi5یاi7نمیشه مقایسه کرد.