محمد جان

باور کن تا که عکس رو دیدم انگار خودمو تو اینه دیده باشم .... :emoji_smiley-51:

خیلی خیلی شباهت به هم داریم ! هیکل 4 شانه عینه هم ... (البته من بدن سازی نمیرم)

طبیعه ما بچه جنوبیم...