کاش عظمت در نگاه تو باشد، نه در آن چیزی که به آن می نگری!
چرا شعر رو تحریف میکنی!