قبل از خرید مودم ببینید از کسی میتونید برای تست کردن مودم قرض کنید ....... شاید از سرویس دهنده باشه ......