رای میدهیم
نظر مثبتتون چیه امتیاز منفی بدم ؟ :Pچون من زیاد سعادت نداشتم سر بزم وب سایت
باشه امتیاز میدم خخخ @};-