دوستان من یه صحنه ای اخر بازی دیدم خیلی یکه خوردم به نظر منظور خاصی داشت ؟؟نمیدونم .....شاید هم اتفاقی بوده :-?

3743337434