چقد این یارو شبیه کوین اسپیسی طراحی شده.
فک کنم خودشه چون صداشم خیلی شبیه اونه. . . .