با 8.1 کارنکردم.
8اصلا خوشم نیومد البته نسخش فاینال نبود.
7 کامله.
xpبه خاطر تسلطی که روش پیداکرده بودم عاشقشم.