ببخشید من درست متوجه نشدم
کاربرد این الیاف در قطعات رایانه ای فقط جنیه زیبایی داره؟؟