هر کسی رم جی اسکیل با مشخصات زیر داشت به من پیام بده

Gskill 16*2 CL16 2400mhz