میلاد جان عالی بود . :x@};-@};-
ماشالا شما هم عقاب هستی ها ! :D
به نطرت با شیشه عینک هم میشه چنین کاری کرد ؟ ;)
نه اینکه عینکم رو از روی چشمم بردارم بچسبونم به گوشی ها ! :D شیشه ای که قبلاً ...