زیباست اما مودینگ با رنگ قرمز یه چیز دیگه ست

* قرمزته*