آبی هم صدا میده من گرفتم نمیدونم چه بلایی سره وسترن دیجیتال اومده شایدم اینهایی که ایران میاد این ریختی هستند
البته برای من ثابت شده هر تکنولوژی سرش هوو بیاد این شکلی میشه
Tapatalk