بعنوان اولین پستم تو این تالار دلم میخواد راجع به لینوکس پست بذارم
هیچ ادعایی هم ندارم و صرفا عضو تالار شدم تا به دانشم اضافه کنم.
اما در مورد سوال شما دوست دارم اگر کمکی میکنه بنده هم از تجربیاتم...