متاسفانه دوستان هنوز به این درک نرسیدن که کپی کردن و استفاده بدون اجازه یک مطلب فرق با از دیوار خونه مردم بالا رفتن و دزدی کردن نداره....
چون طبق قوانین 1436 سال پیش فکر میکنن چون یک خبر یا مطلب یک...