اونجا خیلی آینده نگری مکینند.برای اطلاعات خودشون و امنیت سیستمهاشون ارزش قائل هستند چون با به خطر افتادن اطلاعات،ضررهای مادی در آینده قطعا متوجه شرکت خواهد شد.مثل افشای اطلاعات،خرابی های سخت...