عجب احساس مسؤلیتی!
عجب تلاشی!
و عجب مهارتی!

تو ایران چون
همه میدونن که تقریبا کسی تو موارد مشابه سررشته ای نداره و اگر هم داشته باشه تن به کار نمیده
در نتیجه به کسی همچین کارهایی محول نمیشه!