دوست عزیز amd s10000 از این قویتره علکی اسم قویترین روی این کارت نزارید