اختصاصاً که در مورد گربه نبوده نیما جان ! هرنوع خزنده و پرنده و در کل هر نوع حیوانی به طور کلی موضوع این هفته بوده .