مهرشاد جان آفرین عزیز دل ! کارت عالی بود و پیشرفتت عالی تر ! =D>=D>=D>:x:x
یه توصیه هم برات دارم که بعداً به خودت شخصاً میگم !
اما داداش یه فکری به حال پهنای باند و ترافیک ما هم بکن عزیز !!!...