اینطور که سایت های خارجی اظهار کردند به احتمال قوی 2013 به بازار میاد