مهدی جان،

ما که در انجمن طرف حساب نداریم، چون کسی با کسی حسابی نداره. بحث بحث فنی است. بی طرفانه.

در مورد استفاده از کلمه ی MAX باید بگم همه ی درایو ها به همین شکل هستند، حتی پلکستور هم به...