به خدا نمیدونی چند با برام پیش اومده بود و با نرم افزار هم نمیشد کاریش کرد .
خیلی مرسی داری ناصر جان =D>