میعاد جان آموزش بسیار خوبی بود، روی اندروید هم چنین قابلیتی وجود دارد؟