من هیچ وقت ASUS Live Update رو نصب نکردم،

برنامه بیخودیه. همیشه معتقد بودم مرد باید خودش آپدیت کنه، نه دیگران :emoji_smiley-28: