خداروشکر که خانه بودی و فهمیدی آرمین جان بلا به دور خواست خدا بود تا بیای یه پیامی به بچه های دیگه که محافظ ندارن بدی من خودم به سیستمم و تا محافظ وصل کردم یکی برای کیس جدا و یکی برای اسپیکر و...