واسه این هست که توی تفکر عوام جا افتاده که فقط از پاور به توانش توجه می کنند نه فاکتور های بسیار مهم کیفی و محافظتیش ! :-w
و وقتی به اهمیت این مسائل پی میبرن که پاورهای نامرغوب و غیر استاندارد کار...