برادر من !
اگه ولتاژ شما زیاد بشه قطع میکنن و اگر کم هم بشن قطع میکنن .....