من هم جزوی از این کابران بودم که گول رفقای ناباب رو میخوردم و فکر میکردم پروتکشن ها همه جوره در خدمت پاور و device هستن.
پاور مباحث دیگه ای هم داره که اگر مهمتر از محافظ برق نباشه , کمتر هم نیست مثل...