چرا امکان ندارد؟
به راحتی آب خوردن است!
ایرانسل، همراه اول را مد نظر بگیرید! دیگر اون زمان گذشت!
سپاس