چه پارامتری ممکنه دچار افت بشه؟!
3.8 که برای 7300 چیزی نیست، دما کنترل بشه هیچ مرگش نمیزنه.

به تاریخ موضوعات هم دقت کنید.
@};-