لنوو نمیفهمه این راهی که داره میره رو خیلی ها قبلش رفتن خوردن به بُشکه بعد فهمیدن چه اشتباهی کردند برگشتن از اون راه...

ولی خب تا هم خودش بفهمه هم اون گروه از کاربران ساده و بی اطلاع ، کلی سود زده...