نمیدونم چرا همه جا دارن حرف از جنگ و نابودی میزنن
اخه یک چیزی روبگین که امکان داشته باشه
نه DX میتونه منتل رو نابود کنه نه منتل DX رو
حداقل تا زمانی که AMD و مایکروسافت و NVIDIA وجود دارن