باید عرض کنم که نکته ای هست که هیچ یک از دوستان بهش اشاره نکردن.
در منتل دیگه مثل دایرکت ایکس پردازش محدود به 4 هسته نیست.
یعنی از تمام هسته ها تقریبا به طور مساوی استفاده میشه.
...